Strona główna Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SERWISU

FlashGallery.pl 
 obowiązuje od dnia 20.07.2020 roku.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin zawiera warunki świadczenia usług w ramach serwisu FlashGallery.pl – zwanego dalej Serwisem lub Serwisem FlashGallery.pl  i stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) ze zm.). Regulamin dostępny jest pod adresem: www.flashgallery.pl.  

 2. FlashGallery.pl to internetowy serwis ogłoszeniowy dedykowany rynkowi sztuki umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń sprzedaży egzemplarzy dzieł sztuki, dostępny w domenie internetowej FlashGallery.pl.

 3. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności serwisu FlashGallery.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych. Opis szczegółowy funkcjonalności i warunków takiego korzystania zawarto w § 15 Regulaminu.

 4. W Regulaminie określone są w szczególności rodzaje, zakres i warunki świadczenia i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do korzystania z systemu, warunki świadczenia usług w ramach Serwisu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, jak również prawa i obowiązki Operatora Serwisu i Użytkowników Serwisu, oraz zasady odpowiedzialności przy świadczeniu usług w ramach FlashGallery.pl, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) ze zm.).

§1
DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

FlashGallery.pl/ Serwis/ Serwis FlashGallery.pl  - Internetowy Serwis ogłoszeniowy dedykowany rynkowi sztuki prowadzony przez Operatora Serwisu w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej FlashGallery.pl.

Operator FlashGallery.pl – właściciel serwisu FlashGallery.pl jest Fabryka Mocy Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Hubska 96/100, 50-502, Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000354541, kapitał zakładowy 50 000,00 ZŁ złotych, NIP: 8982173774.

Ogłoszenie — sporządzone przez Sprzedającego ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży) konkretnego Dzieła, zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.

Dzieło - Towar, rzecz, egzemplarz dzieła sztuki, który może być przedmiotem sprzedaży, zgodnie z Regulaminem i Regulaminem Sprzedającego.

Użytkownik —każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, w tym konsument w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która po wejściu na witrynę Serwisu ma możliwość przeglądania aktualnie zamieszczonych w serwisie ofert, nie mająca jednak możliwości wystawienia do sprzedaży lub dokonania zakupu dzieł wystawionych w Serwisie. W celu wystawienia lub zakupu Dzieła Użytkownik musi uzyskać status Sprzedającego lub Kupującego, a w tym celu zarejestrować w serwisie Konto.

Sprzedający - Użytkownik (Artysta, Kolekcjoner lub Galeria sztuki), który w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzył Konto , oferujący sprzedaż dzieła w ramach Serwisu FlashGallery.pl.

Kupujący – Użytkownik, który w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzył Konto, podejmujący działania zmierzające do nabycia dzieła w ramach FlashGallery.pl.

Formularz rejestracji - formularz dostępny na stronie Serwisu, umożliwiający utworzenie Konta.

Rejestracja- procedura zakładania Konta.

Konto - Dostępne po zarejestrowaniu i zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym znajdują się wszystkie dane dotyczące Użytkownika, gdzie każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie.

Login – adres e-mail wpisany przez Użytkownika przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego do Serwisu Aukcyjnego. Login oraz hasło umożliwiają Użytkownikowi zalogowanie się na konto w Serwisie.

Hasło – ciąg znaków wpisany przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego do Serwisu w formacie wskazanym w formularzu. Hasło wraz z e-mailem umożliwiają zalogowanie się na Konto w Serwisie.

Adres e-mail - elektroniczne konto pocztowe służące do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail za pośrednictwem Internetu.

Materiały - teksty, obrazy, filmy, muzyka, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w Serwisie.

Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Serwisu zgodnie z Regulaminem.

Umowa sprzedaży –umowa sprzedaży dotycząca konkretnego Dzieła, zawarta pomiędzy Sprzedającą a Kupującym zgodnie z Regulaminem.

Regulamin - Niniejszy Regulamin, regulujący zasady współpracy Operatora FlashGallery.pl z ze Sprzedającymi - Artystami, Kolekcjonerami oraz Galeriami sztuki umieszczającymi dzieła w internetowej galerii sztukii Kupującymi, działającymi jako konsumenci lub inne podmioty.

Regulamin Sprzedającego – warunki szczególne sprzedaży obowiązujące u danego Sprzedającego podane do wiadomości Użytkowników Serwisu.

Pakiet Promowań – zestaw płatnych usług promowań Ogłoszeń. Rodzaje Pakietów Promowań, zasady ich zakupu i korzystania z nich zostały określone w § 9 Regulaminu i na stronie www: https://flashgallery.pl/s/cennik;

Aktywacja Konta – udostepnienie Użytkownikowi funkcjonalności Serwisu pozwalających na oferowanie i zakup Dzieł prezentowanych w ramach Ogłoszeń umieszczonych w Serwisie.

Aktywacja Ogłoszenia – umieszczenie Ogłoszenia w Serwisie w sposób widoczny dla jego Użytkowników.

Dezaktywacja Ogłoszenia – pozbawienie Ogłoszenia dostępności dla Użytkowników Serwisu. Dezaktywacja automatyczna Ogłoszenia, o ile nie zostanie ono przedłużone przez Sprzedającego, następuje 31 dnia po aktywacji Ogłoszenia.

Emisja Ogłoszenia - okres publikacji ogłoszenia w Serwisie, który rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa co do zasady 30 dni, nie dłużej jednak niż do momentu dezaktualizacji Ogłoszenia przez Sprzedającego.

§2
REJESTRACJA W SERWISIE. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O KORZYSTANIE Z SERWISU

Każda osoba z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu, a kontynuując korzystanie z Serwisu, przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna, wymaga jednak zaakceptowania treści Regulaminu.

W Serwisie może zarejestrować się Użytkownik będący osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, w tym konsument w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uregulowana w art. 331 Kodeksu cywilnego, która zapoznała się i zaakceptowała niniejszy Regulamin.

Procedura Rejestracji i Aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem stron internetowych Serwisu.

Każda osoba w celu Rejestracji powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: adresu e-mail, hasła, potwierdzenia hasła.

Użytkownik zarejestrowany, który będzie korzystał z funkcjonalności Serwisu wymagających dokonania opłaty, powinien podać dodatkowo nazwisko i imię lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby firmy oraz numer NIP (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Rejestracji osoby fizycznej korzystającej z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej uregulowanej w art. 331 Kodeksu cywilnego, a także wszystkich dalszych czynności tych podmiotów w Serwisie, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika.

Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następującej treści:

 1. zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,

 2. przystępuję do korzystania z usług Serwisu dobrowolnie,

 3. wszelkie dane i informacje składające się na profil Użytkownika przekazuję do Serwisu dobrowolnie,

 4. podane przeze mnie w procesie rejestracji dane są kompletne i rzetelne, nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich,

 5. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki korzystania z Serwisu,

 6. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie,

 7. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, na zasadach, o których mowa w § 14 niniejszego Regulaminu,

 8. wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora na adres e-mail oraz numer telefonu podany we wszelkich formularzach występujących w Serwisie wiadomości e-mail oraz wiadomości SMS z informacjami systemowymi oraz informacjami o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu i innych dotyczących wykonania umowy o korzystanie z Serwisu.

 9. wyrażam zgodę na przekazanie danych zawartych we wszelkich formularzach występujących w Serwisie a oznaczonych jako dane kontaktowe jawne, Użytkownikom Serwisu.

 10. Tu jako zgoda zaznaczona opcjonalnie i dobrowolnie: wyrażam zgodę na otrzymywanie na adres email podany w formularzu informacji handlowych (reklamy oraz nowości) Serwisu i jego kontrahentów. Wiadomości te są przesyłane bezpłatnie.

Do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Serwisu, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie, dochodzi po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego i akceptacji niniejszego Regulaminu.

Na treść Umowy składają się zapisy niniejszego Regulaminu, o których w chwili zawarcia Umowy Użytkownik był poinformowany, jak również postanowienia wynikające ze zmian Regulaminu wprowadzonych po terminie jej zawarcia z zastrzeżeniem ust. 14.

Umowa o świadczenie usług zawierana jest, w zależności od rodzaju usługi świadczonej przez Serwis, na czas nieokreślony lub na czas określony.

Umowa może zostać rozwiązana zarówno przez Administratora, jak i przez Użytkownika z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

W przypadku zmiany treści Regulaminu, o ile Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę, ma prawo do jej rozwiązana z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia na zasadach określonych w § 16 ust. 3 Regulaminu.

II. SPRZEDAŻ

§3
SPRZEDAŻ – ZASADY OGÓLNE

 1. Stroną umów sprzedaży Dzieł oferowanych za pośrednictwem Serwisu jest wyłącznie Sprzedający i Kupujący.

 2. Operator FlashGallery.pl, nie jest stroną takiej umowy, a jedynie na zasadach określonych w Regulaminie umożliwia kontakt za pośrednictwem Serwisu Użytkownikom: Sprzedającym i Kupującym, prowadzący do zawierania przez nich samych umów sprzedaży Dzieł i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe Serwisu.

 3. W związku z brzmieniem ust. 2 powyżej Operator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników pomiędzy sobą i sporach powstałych pomiędzy Użytkownikami. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami. Operator nie ponosi tym samym odpowiedzialności za jakość, pochodzenie, dostawę, odebranie, zapłatę lub przydatność oferowanych rzeczy.

 4. Za treść ofert i ogłoszeń wyłączną odpowiedzialność ponoszą Sprzedający. Wszelkie Warunki sprzedaży Dzieła, Sprzedający ma obowiązek podać w Ogłoszeniu. Jeżeli u Sprzedającego obowiązuje jakakolwiek wewnętrzna regulacja dotycząca sprzedaży np. Regulamin Sprzedaży, Warunki Ogólne Sprzedaży. Sprzedająca w ogłoszeniu podaje ich treść lub odnośnik do pełnej treści tych warunków.

 5. Sprzedający wystawia Dzieło, rozumiane jako egzemplarz dzieła sztuki, oferując jego sprzedaż po stałej, określonej z góry cenie. Umowa sprzedaży nie dotyczy autorskich praw majątkowych do wystawionego dzieła, a jedynie jego egzemplarza.

 6. Jeżeli Sprzedający, niezależnie od sprzedaży egzemplarza Dzieła, oferuje także możliwość nabycia w jakimkolwiek zakresie autorskich praw majątkowych do Dzieła lub licencji na korzystanie z tych praw, informuje o tym wyraźnie w Ogłoszeniu.

§4
TOWARY ZAKAZANE

 1. Przedmiotem Sprzedaży, a tym samym przedmiotem ogłoszeń w Serwisie FlashGallery.pl nie mogą być rzeczy, usługi i prawa, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również, których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje ( z zachowaniem chronionego prawem prawa do swobody twórczej autora Dzieła).

 2. Niezależnie od postanowień ust. 1, zabronione jest wystawianie w Serwisie FlashGallery.pl następujących dzieł i przedmiotów:

 1. przedmioty zawierające rażące treści pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;

 2. przedmioty zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;

 3. materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich

 4. Dzieła pochodzące z przestępstwa, o nieustalonym pochodzeniu, co do których Sprzedający nie jest w stanie wykazać przysługujących mu praw.


§5
ROZPOCZĘCIE SPRZEDAŻY

 1. Aby wystawić Dzieło na stronach Serwisu FlashGallery.pl, Sprzedający powinien wypełnić dostępny na stosownej stronie internetowej FlashGallery.pl formularz Ogłoszenia. W treści Ogłoszenia Sprzedający powinien zamieścić minimum dwa zdjęcia o wysokiej jakości i estetyce (Dzieła powinny być fotografowane na białym tle), tytuł Dzieła, opis dzieła, określić jego kategorię oraz technikę i wymiary, a także podać proponowaną cenę nabycia. Każde ogłoszenie musi zawierać przynajmniej jedno zdjęcie dzieła, w innym przypadku Serwis ma prawo do dezaktywacji ogłoszenia. „Instrukcja dodawania Ogłoszenia dla Sprzedającego w 10 prostych krokach” znajduje się pod adresem www: https://flashgallery.pl/s/jak-sprzedawac.

 2. Sprzedający może wystawić do sprzedaży w tym samym czasie więcej niż 1 Dzieło.

 3. Poprzez wystawienie dzieła Sprzedający potwierdza, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu zawarcia której została rozpoczęta sprzedaż, nie istnieją po jego stronie żadne ograniczenia w dysponowaniu przedmiotem Sprzedaży, a zawarcie umowy sprzedaży nie narusza niczyich praw, w tym osobistych, w szczególności autorskich praw majątkowych i osobistych do Dzieła.

 4. Opis Dzieła powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników. Opis dzieła powinien być zgodny z wymogami prawa.
  Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie dzieła, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy opis Dzieła dodaje Serwis FlashGallery.pl.

 5. Dzieło należy umieścić w jednej z siedmiu kategorii odpowiedniej ze względu na rodzaj Dzieła. Kategorie: (malarstwo, rzeźba, grafika, fotografia, rękodzieło, plakat, książki). 

 6. Informacje zawarte w opisie Dzieła mogą dotyczyć wyłącznie przedmiotu sprzedaży prezentowanego w Ogłoszeniu.

 7. Serwis FlashGallery.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego Ogłoszenia poprzez kontakt telefoniczny ze Sprzedającym na numer telefonu podany przez Sprzedającego w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się w dni robocze w godzinach od 8:00 – 16:00.

 8. W przypadku stwierdzenia, że wystawienie Dzieła naruszałoby postanowienia niniejszego Regulaminu, Operator Serwisu ma prawo zablokować (dezaktywować) Ogłoszenie.

 9. O swojej decyzji z uzasadnieniem jej wydania, Operator informuje Sprzedającego niezwłocznie na dane kontaktowe przypisane do jego Konta w Serwisie,

 10. Sprzedający, któremu odmówiono możliwości wystawienia ogłoszenia ma prawo złożenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów do Ogłoszenia motywujących jego zamieszczenie w Serwisie w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zablokowaniu Ogłoszenia. Na ich bazie Serwis FlashGallery.pl podejmuje w terminie 14 dni od ich otrzymania ostateczną decyzję w tej sprawie: o możliwości wystawienia ogłoszenia lub jej braku. W razie podjęcia decyzji o możliwości zamieszczenia Ogłoszenia, jest ono aktywowane w Serwisie najpóźniej w następnym dniu roboczym po wydaniu takiej decyzji

 11. Po zatwierdzeniu przez FlashGallery.pl zdjęć oraz treści opisu Dzieła, w tym w trybie opisanym w ust. 8-10, następuje aktywacja ogłoszenia i jest ono udostępniane w serwisie FlashGallery.pl. Z tą chwilą Sprzedający jest związany treścią opisu Dzieła wobec Użytkowników – potencjalnych Kupujących.

 12. Sprzedający jest związany treścią zawartą w opisie Dzieła, jednakże może dokonać zmian treści zawartej w opisie Dzieła, które stanowią zmianę warunków transakcji sprzedaży, do momentu złożenia pierwszej oferty kupna.

 13. Zabronione jest wielokrotne publikowanie tych samych Materiałów jako odrębnych ofert/ ogłoszeń (zwłaszcza plików graficznych).

 14. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa co do zasady 30 dni, nie dłużej jednak niż do momentu Dezaktualizacji Ogłoszenia.

 15. Po upływie 30 dni od rozpoczęcia Emisji Ogłoszenia w Serwisie, celem jego utrzymania w Serwisie Użytkownik zobowiązany jest nieodpłatnie odświeżyć Ogłoszenie lub zamieścić je na nowo.

§6
PRZEBIEG SPRZEDAŻY

 1. O ile indywidualny regulamin sprzedaży Sprzedającego zawarty w ogłoszeniu przez Sprzedającego nie stanowi inaczej, sprzedaż następuje z zachowaniem poniższej procedury.

 2. Kupujący bierze udział w sprzedaży poprzez złożenie odpowiedzi na ofertę kupna zawartą w Ogłoszeniu, stanowiącą zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży Dzieła opisanego w Ogłoszeniu. W celu dokonania powyższej czynności należy uzupełnić odpowiedni formularz na stronie Serwisu FlashGallery.pl, następnie zweryfikować jego treść i potwierdzić swój wybór.

 3. Kupujący mogą za pośrednictwem Serwisu FlashGallery.pl zadawać Sprzedającemu pytania związane z przedmiotem transakcji prezentowanym na stronach Serwisu FlashGallery.pl.

 4. Do zawarcia umowy i realizacji umowy Sprzedaży dochodzi w następujących krokach:

 1. wybór dzieła i wypełnienie formularza zakupu na stronie Serwisu FlashGallery.pl przez Kupującego.

 2. ostateczne uzgodnienie przez Sprzedającego i Kupującego warunków Sprzedaży (z tą chwilą dochodzi do zawarcia pomiędzy nimi umowy sprzedaży Dzieła).

 3. po zawarciu umowy sprzedaży, jak w punkcie b), Kupujący dokonuje płatności w kwocie ustalonej ze Sprzedającym jako ostateczna cena sprzedaży Dzieła, na rachunek wskazany przez Sprzedającego po wpływie na konto Sprzedającego Dzieło zostaje wysłane przez Sprzedającego na adres wskazany przez Kupującego.

5. Do czasu zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z ust. 4 pkt b), Sprzedający może w każdym czasie wycofać Dzieło ze sprzedaży bez podania przyczyny. Jednakże jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Operatora FlashGallery.pl o tym fakcie. Wycofanie ze sprzedaży uznaje się za skuteczne z chwilą potwierdzenia wycofania ze sprzedaży przez Operatora FlashGallery.pl, który zobowiązuje się do bezzwłocznego potwierdzenia wycofania Dzieła i dezaktywacji Ogłoszenia.

 1. Kupujący odznaczając w trakcie zakupu pole „Akceptuję Regulamin Sprzedaży" oświadcza, że zapoznał się z warunkami niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego warunki bez zastrzeżeń.

 2. W zakresie przedmiotu umowy egzemplarz Dzieła, po jego odbiorze i z chwilą zapłaty za rachunek wystawiony przez Sprzedającego, staje się on własnością Kupującego.

 3. W przypadku gdy przedmiotem umowy jest także rozporządzenie prawami autorskimi do Dzieła zasady i moment przejścia tych praw na Kupującego określa umowa indywidualnie uzgodniona pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.

§7
ROLA SERWISU FLASHGALLERY.PL I JEGO OPERATORA

 1. Operator Serwisu FlashGallery.pl nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu FlashGallery.pl, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Operator FlashGallery.pl w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Dzieł sprzedawanych na FlashGallery.pl, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników oraz zdolność Sprzedających do ich sprzedaży.

 2. Operator FlashGallery.pl nie sprawdza Dzieł oferowanych w ramach Serwisu FlashGallery.pl, zastrzega sobie jednak możliwość zmiany kategorii Dzieła albo usunięcia Ogłoszenia dotyczącego Dzieła, w razie naruszenia Regulaminu, o czym informuje Sprzedającego oraz Kupujących.

 3. Operator FlashGallery.pl może usunąć Ogłoszenie dotyczące wystawionego Dzieła w przypadku, gdy czynności związane z wystawionym Dziełem naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię Serwisu FlashGallery.pl. Wskutek usunięcia Dzieła informacje dotyczące tego Dzieła (w szczególności treść zawarta na stronie Ogłoszenia dotyczącego Dzieła) przestają być dostępne w Serwisie FlashGallery.pl, dalsze czynności związane z tym Dziełem przy wykorzystaniu zasobów Serwisu są niemożliwe. Usunięte Dzieła nie mogą zostać przywrócone.

§8
OPŁATY I PROWIZJE

 1. Usługi prezentacji Dzieł i Sprzedających oraz ich promocja na strona Serwisu są świadczone przez Operatora FlashGallery.pl bezpłatnie, z wyłączeniem opłat za dodatkowe promowanie Dzieła w formie Pakietów promowań opisanych w § 9 Regulaminu .

 2. Opłata za dostarczenie Dzieła Kupującemu obciąża Kupującego, chyba, że w Ogłoszeniu Sprzedający zastrzegł inaczej.

 3. Ostateczna prezentowana cena w Ogłoszeniu zamieszczonym na Serwisie FlashGallery.pl zawiera cenę Sprzedającego oraz koszt przesyłki.

 4. Jeżeli Strony uzgodnią wystawienie za Sprzedaż Dzieła faktury, uwzględnią zasady ich wystawienia wskazane w § 9 ust. 11 Regulaminu.

§9
OGŁOSZENIA PROMOWANE

 1. Ogłoszenia zamieszczane w Serwisie mogą być dodatkowo promowane przez Serwis w ramach Pakietów promowań, co polega na:

 1. Promowanie ogłoszenia na stronie głównej polega na wyświetleniu go rotacyjnie w tzw. sekcji Ogłoszeń wyróżnionych na stronie głównej. Bezpośrednio po dodaniu wyświetla się jako pierwsze.

 2. Promowanie ogłoszenia wyróżnionego w sekcji kategorii polega na tym, że po zakupie dowolnego pakietu przedmiot lokuje się na górze strony kategorii, następnie z każdym odświeżeniem rotowany jest w kategorii wśród wyróżnionych i pierwszej strony.

 

 1. Ogłoszenia promowane będą wyróżnione w Serwisie przy użyciu charakterystycznego tła lub ramki, umożliwiającej wszystkim korzystającym z Serwisu proste rozróżnienie.

 2. Okres wyróżnienia i promocji Ogłoszenia rozpoczyna się od momentu publikacji Wyróżnionego Ogłoszenia w Serwisie.

 3. Cena promocji uzależniona jest od wybranego przez Sprzedającego Pakietu promowania i zawarta jest w cenniku na stronie www: https://flashgallery.pl/s/cennik.

 4. Wyboru i zakupu pakietu promocyjnego Sprzedający może dokonać w momencie dodawania ogłoszenia.

 5. Płatność za Pakiety promowań dokonywana jest z góry, zgodnie z Cennikiem zawartym na stronie www: https://flashgallery.pl/s/cennik , który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu przy pomocy płatności PayU.

 1. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika z Serwisu z powodu niedozwolonych działań Użytkownika lub w przypadku rozwiązania umowy przez Użytkownika, uiszczona, a niewykorzystana kwota za wyróżnienie Ogłoszenia nie ulega zwrotowi.

 2. Po dokonaniu zakupu i opłaceniu Pakietu promowania Ogłoszenia Serwis wysyła Sprzedającemu potwierdzenie mailowe, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest jedynym dowodem zapłaty za Pakiet promowania wydawanym przez FlashGallery.pl

 3. Aby otrzymać fakturę za usługę Pakietu promowania/wyróżnienia Ogłoszenia należy wypełnić odpowiedni formularz, korzystając z odnośnika „Wystaw e-fakturę” dostępnego po zalogowaniu na konto w zakładce „Płatności do faktury”.

 4. Faktury wystawiane są po przesłaniu kompletnych danych Sprzedającego, na jego wyraźne życzenie zgłoszone najpóźniej w terminie 7 dni od dnia dokonania płatności za Pakiet promowania. Od 1 stycznia 2020 r. – zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520) – Operator Serwisu wystawi nabywcy fakturę do paragonu tylko jeśli paragon ten będzie zawierał NIP nabywcy. Podatnicy dokonujący zakupu na potrzeby działalności gospodarczej powinni o tym fakcie poinformować Operatora serwisu w momencie dokonywania zakupu w sposób opisany w ust. 10. Numer NIP powinien zostać podany przed wydrukowaniem paragonu. Późniejsza deklaracja skutkuje brakiem możliwości zmiany charakteru zakupu i tym samym brakiem możliwości wystawienia faktury VAT.

§10
PRAWA AUTORSKIE I INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Serwisu FlashGallery.pl, w tym do logo "FlashGallery.pl", a także od układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa z rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w FlashGallery.pl, przysługują Operatorowi Serwisu FlashGallery.pl. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Operatora Serwisu FlashGallery.pl

 2. Sprzedający oświadcza, że Dzieło umieszczone przez niego i umieszczone w Serwisie FlashGallery.pl nie będzie naruszać praw osób trzecich, a w szczególności nie będzie naruszać ani autorskich praw osobistych, ani autorskich praw majątkowych osób trzecich, a w razie gdyby do takiego naruszenia doszło odpowiedzialność za każde naruszenie ponosi Sprzedający i zobowiązuje się zwolnić Operatora FlashGallery.pl od odpowiedzialności.

 3. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu do celów komercyjnych. Dane kontaktowe Użytkowników pojawiające się w zasobach Serwisu oraz w każdej jego funkcjonalności mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane – między innymi do nawiązania kontaktu z innymi Użytkownikami Serwisu w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przekazywanie osobom trzecim, przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

 4. Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację lub jego elementów (w tym zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) w mediach społecznościowych serwisu FlashGallery.pl w celach promocyjnych. W przypadku emisji części Ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże wskazany zostanie sposób zapoznania się z całym Ogłoszeniem.

 5. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany lub naruszających przepisy prawa, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.

 6. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym Serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 7. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw autorskich przysługujących Administratorowi oraz innym użytkownikom Serwisu do Materiałów zamieszczanych w Serwisie.

 8. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do Materiałów umieszczonych w Serwisie. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności umieszczanych Materiałów.

 9. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

 10. Usunięcie konta Użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy między Operatorem Serwisu a Użytkownikiem. W razie usunięcia konta wszelkie Materiały zamieszczone przez Użytkownika w ramach konta są bezpowrotnie usuwane i niemożliwe jest ich ponowne odzyskanie.

 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta i ochronę danych dostępowych do konta.

 12. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego Serwisu w każdym czasie, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników. W takim jednak przypadku zwrotowi na rzecz Użytkowników podlegają opłaty uiszczone za Pakiety promowania Ogłoszeń proporcjonalnie w części nie wykorzystanej.

 13. Administrator wystawia faktury w formie elektronicznej, bez podpisu, wysyłane po dokonaniu płatności na adres e-mail podany w Koncie Użytkownika w Serwisie. Przystępując do korzystania z Serwisu Użytkownik tym samym wyraża zgodę w trybie Art. 106n  ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., tj. z dnia 9 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 106)z późn. zmianami) na wystawianie i przesyłanie faktur wystawianych przez Operatora Serwisu w formie elektronicznej.

 14. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora Serwisu faktur VAT bez podpisu uprawnionej osoby ze strony Użytkownika.

§11
PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA SERWISU JAKO ADMINISTRATORA SERWISU

 1. Operator Serwisu, jako jego Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania bądź usuwania Materiałów i treści wprowadzonych przez Użytkowników do zasobów Serwisu poprzez jego funkcjonalności, które mają o charakter bezprawny, wulgarny, obraźliwy lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego lub Regulamin Serwisu.

 2. Operator Serwisu, jako jego Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia funkcjonalności Serwisu Użytkownikom nie stosującym się do zapisów niniejszego Regulaminu.

 3. Operator Serwisu oświadcza, że Materiały składające się na zasoby Serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego Serwisu, jednak Materiały te nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Materiały przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Wyłączną odpowiedzialność za treść Materiału ponosi Użytkownik, który zamieszcza go w Serwisie.

 4. Operator Serwisu oświadcza, że prawa autorskie do Materiałów zamieszczanych w Serwisie należą do niego oraz do autorów poszczególnych publikacji i Materiałów i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.). Użytkownik może korzystać z tych Materiałów jedynie w zakresie dozwolonym w Regulaminie i na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Warunkiem wykorzystania Materiałów z Serwisu jest uzyskanie pisemnej zgody Administratora lub osoby, której przysługują prawa autorskie do Materiału.

 5. Żadna część, jak i całość utworów zawartych w Serwisie, nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób. Użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Administratora lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione.

 6. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za sposób i cel wykorzystania danych i Materiałów zamieszczonych w zasobach Serwisu oraz przekazanych Użytkownikom Serwisu przez innych Użytkowników, w tym przekazanych im za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu.

 7. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych przedstawionych przez Użytkownika we wszelkich formularzach wypełnionych przez Użytkownika w ramach Serwisu, za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w Serwisie.

 8. Operator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez Użytkownika w treściach zamieszczonych w zasobach Serwisu oraz przekazywanych poprzez funkcjonalności Serwisu, nieprawdziwych czy niepełnych danych, lub zapewnieniu o właściwościach, których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie, a także za nie dojście do skutku tychże transakcji.

 9. Wyłączona jest odpowiedzialność Operatora Serwisu za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu. Operator Serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z niezawinionego przez Serwis wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika.

§12
OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z SERWISU Z PRZYCYZN TECHNICZNYCH

 1. Operator Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

 2. Operator Serwisu zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne awarie oraz przerwy techniczne w działaniu Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych, które nastąpiły nie z jego winy. Częstotliwość przerw oraz czas ich trwania uzależniony jest od potrzeb technicznych.

 3. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu.

 4. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego wyłączenia działania Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników. Wszystkie opłacone usługi, z których korzystają Użytkownicy zostaną odpowiednio przedłużone o okres, w którym Serwis był wyłączony lub też ich wartość w części nie wykorzystanej z powodu zaprzestania świadczenia usługi zostanie im zwrócona.

§13
INNE USŁUGI


W miarę rozwoju Serwisu dla Użytkowników mogą być przewidziane i uruchamiane inne usługi związane z działaniem Serwisu FlashGallery.pl. Rodzaje i zakres takich usług określany będzie każdorazowo odrębnie lub w drodze aneksów lub zmian do Regulaminu. Do celów realizacji omawianych usług prawa i obowiązki Użytkowników mogą zostać ukształtowane w drodze indywidualnego z nimi uzgodnienia w inny sposób niż określone w Regulaminie.


III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§14
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych teleadresowych, adresu e-mail, NIP-u, nazwy firmy lub imienia i nazwiska we wszystkich formularzach, które wypełnia w ramach Serwisu. Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora.

 2. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Administrator zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu, w tym w zakresie tw. cookies, zawarte są w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie : https://flashgallery.pl/s/polityka-prywatnosci

 4. Administratorem danych osobowych podawanych w ramach rejestracji konta i korzystania z Serwisu jest Operator Serwisu - Fabryka Mocy sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Hubska 96/100, 50-502, Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000354541, kapitał zakładowy 50 000,00 ZŁ złotych, NIP: 8982173774.

 5. Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 6. Administrator Serwisu dba o zachowanie prywatności i anonimowości Użytkowników oraz zapewnienie im oraz powierzanym danym bezpieczeństwa. Serwis wykorzystuje informacje o Użytkownikach wyłącznie w celu: zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, informowania Użytkowników o zmianach w Serwisie, informowania o ofertach bądź możliwościach promocyjnych, monitorowania naruszeń prawa lub niniejszego Regulaminu.

 7. Administrator zbiera tylko te dane, które są konieczne do należytego świadczenia oferowanych przez Administratora i Serwis usług. W szczególności Dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne:

 1. w celu założenia konta w Serwisie oraz umożliwienia wzięcia aktywnego (czynnego) udziału w procesie zawierania umów dotyczących ogłoszeń zamieszczanych w ramach Serwisu – w związku z koniecznością podjęcia na żądanie Użytkownika działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO), a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, którym jest poszerzanie możliwości dystrybuowania ogłoszenia/oferty różnymi kanałami dystrybucji(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),

 2. w sytuacji zakupu Dzieła lub zakupu usług Serwisu np. pakietów promocyjnych ogłoszeń - w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym w celu wystawienia faktury przez Operatora Serwisu lub Sprzedającego(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),

 3. w celach marketingowych (uwzględniających profilowanie w tych celach) – na podstawie dodatkowej zgody Użytkownika, która może być wycofana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), lub prawnie uzasadnionych interesów Operatora Serwisu, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług oferowanych przez Operatora Serwisu i Sprzedających(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),

 4. w wewnętrznych celach administracyjnych Operatora Serwisu i Sprzedających, w tym w celach statystycznych, jako realizacja prawnie uzasadnionych interesów Operatora Serwisu i Sprzedających (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),

 5. w sytuacji naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych – w celu niezbędnym do podjęcia działań koniecznych do wyeliminowania Użytkownika z korzystania z Serwisu w przyszłości - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Operatora Serwisu, jakim jest dbanie o bezpieczeństwo transakcji oraz reputację i dobre imię Operatora Serwisu i innych Użytkowników (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),

 6. w celu rozpatrywania potencjalnych reklamacji składanych przez Użytkowników oraz dochodzenia lub obrony praw przed sądem – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Operatora Serwisu i innych Użytkowników polegających na konieczności ustosunkowania się do zarzutów i w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),

 7. w celu analitycznym oraz badania satysfakcji Użytkowników – będących realizacją prawnie uzasadnionych interesów Operatora Serwisu, jakimi są doskonalenie prezentowanych przez Operatora Serwisu produktów i usług pod kątem zapotrzebowania i zadowolenia Użytkowników (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),

 1. Dane osobowe przechowywane będą do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, lub upływu terminu prawnego obowiązku ich przechowywania, a w sytuacji kiedy przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika (np. w celach marketingowych) – do czasu jej wycofania.

 2. Osoba, której dane dotyczą – stosownie do sytuacji – ma prawo dostępu do danych, uzyskania kopii danych, żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych ujętych w ustrukturyzowanym zbiorze, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych.

 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w sytuacji ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Operatora Serwisu i Użytkowników np. w celach marketingowych (w tym do profilowania w tych celach).

 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wycofania zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – o ile przetwarzanie danych opiera się wyłącznie na zgodzie tej osoby.

 5. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednak niezbędne do zaistnienia możliwości rejestracji w Serwisie oraz korzystania z jego funkcjonalności w zakresie zawierania umów sprzedaży.

 6. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uczestniczącym w procesie działania Serwisu i procesie zawierania i realizacji umowy sprzedaży , jak np. Sprzedającym, podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedających usługi przechowania lub transportu Dzieł lub podmiotom dostarczającym Operatorowi Serwisu usługi, bez których przeprowadzenie Serwisu byłoby niemożliwe, a także podmiotom działającym w imieniu lub na rzecz Operatora Serwisu i Sprzedających.

 7. Skorzystanie z praw wobec Operatora Serwisu jako Administratora jest dokonywane poprzez przesłanie do Administratora danych pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

 8. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Serwisu oraz wypowiedzeniem umowy.

 9. Wraz z usunięciem konta Administrator usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika innych niż te, na których przetwarzanie pozwalają mu przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Administrator zastrzega sobie także możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i Prokuratury.

 10. Wszelkie kwestie związane z danymi osobowymi Użytkownika należy zgłaszać pisemnie na adres Administratora lub drogą mailową pod adresem biuro@flashgallery.pl.

§15
WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na jego aktywnym koncie.

 2. Działania Użytkownika podejmowane niezgodnie z warunkami użytkowania w sposób umyślny lub nieumyślny podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.

 3. Do korzystania z usług Serwisu oraz jego zasobów niezbędny jest: komputer, połączenie z siecią internetową, dowolna przeglądarka internetowa (obsługująca Cookies, JavaScript oraz aplety Javy i pliki flash), posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz inne oprogramowanie wymagane do skutecznego działania Serwisu. Za prawidłowość i konfigurację powyższych zasobów odpowiedzialny jest Użytkownik we własnym zakresie.

 4. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików Cookies w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu). Zasady przetwarzania plików cookies opisane są w Polityce Prywatności Serwisu.

§16
ZMIANA REGULAMINU

 1. Operator Serwisu FlashGallery.pl może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach FlashGallery.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie 7 dni od momentu udostępnienia w FlashGallery.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że sprzedaż rozpoczęta przed wejściem w życie zmian jest prowadzona na zasadach dotychczasowych.

 2. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu oraz Cennika w całości wraz z wprowadzonym zmianami.. Postanowienia § 2 ust. 14 stosuje się odpowiednio.

 3. W przypadku zmiany treści Regulaminu, o ile Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę, ma prawo do rozwiązana Umowy oświadczenie usług elektronicznych na korzystanie z Serwisu z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, o czym zobowiązany jest powiadomić Operatora Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy w terminie 7 dni od wprowadzenia zmiany Regulaminu, przyjmuje się, że Użytkownik akceptuje zmianę Regulaminu i Umowa realizowana jest na zasadach uwzgledniających wprowadzoną zmianę Regulaminu. W razie wypowiedzenia Umowy do dnia rozwiązania Umowy jest ona realizowana na zasadach sprzed zmiany Regulaminu.

 4. Aktualna wersja regulaminu zawsze znajduje się na stronie Serwisu FlashGallery.pl.


§17
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi.

 2. Reklamacje rozpatruje Administrator.

 3. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Operator FlashGallery.pl  lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 4. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej drogą mailową na adres: biuro@flashgallery.pl lub w formie pisemnej.

 5. Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna określać:

 1. oznaczenie Użytkownika, w sposób umożliwiający jego identyfikację,

 2. przedmiot reklamacji,

 3. okoliczności uzasadniające reklamację.

 1. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator FlashGallery.pl zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 3. Operator FlashGallery.pl  rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Operator FlashGallery.pl ma odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

§18
PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

 1. Prawem właściwym dla Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Serwisu FlashGallery.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora Serwisu FlashGallery.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora Serwisu FlashGallery.pl przez właściwy sąd powszechny. Przy czym w odniesieniu sporów Operatora Serwisu i Użytkowników nie będących konsumentami, właściwy miejscowo będzie sąd miejsca siedziby Operatora Serwisu.

 3. Operator Serwisu informuje, że Użytkownik, działając jako konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. W szczególności poprzez zastosowanie przepisów alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR) – z wykorzystaniem niezależnych instytucji pozasądowych – w szczególności rzeczników praw konsumenta, arbitrów, mediatorów. Więcej informacji konsument może znaleźć na stronie UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php , a także korzystając z platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem internetowym  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Korzystanie z Platformy ODR jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Użytkownika będącego konsumentem i następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

§19
OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

 1. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 2. Regulamin oraz Cennik obowiązują od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie pełnej treści Regulaminu w Serwisie i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.

 3. Doręczanie informacji o aktualnej treści Regulaminu i Cennika Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie Regulaminu oraz Cennika w Serwisie i dostarczenie jego treści (także w formie przelinkowania) na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.

 4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

Ta strona wykorzytuje cookies.
Akceptuję pliki cookies

Strona korzysta z plików cookie w celu prawidłowej i efektywnej realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w twojej przeglądarce. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej polityce prywatności, gdzie sprawdzisz także zasady przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.