Strona główna Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności  
Witamy na stronie www.flashgallery.pl
Dbamy o prywatność osób odwiedzających portal Flashgallery.pl (dalej jako: „portal ogłoszeniowy”, „serwis ogłoszeniowy”), dlatego w niniejszej polityce prywatności wyjaśniamy, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.


Administrator danych
Administratorem danych osobowych użytkowników jest firma Fabryka Mocy sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Hubska 96/100, 50-502, Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000354541, kapitał zakładowy 50 000,00 ZŁ złotych, NIP: 8982173774 (dalej jako: „Administrator danych”). Nasze dane kontaktowe:  e-mail: biuro@flashgallery.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Powołaliśmy inspektora ochrony danych. Jest nim Piotr Wawrzynów, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych. Kontakt z inspektorem ochrony e-mail: biuro@flashgallery.pl

Sposób przetwarzania danych

1. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością, gdyż zostały podjęte niezbędne czynności celem ich ochrony przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione. Jednocześnie zostały wdrożone wymagania przewidziane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
2. Administrator przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba, że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa.
3. Użytkownik ma prawo do:
4. żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
6. przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
7. wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. Skargę składa się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Administrator informuje, że:
9. przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem,
10. zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
11. przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
12. Dostęp do danych osobowych posiada Administrator, Inspektor ochrony danych, pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz świadczący usługi na jego rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się wyłącznie w celu i zakresie określonym przez Administratora.
13. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
14. Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych przez siebie danych.
 

Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

15. Administrator nie udostępnia, nie sprzedaje, ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce prywatności lub, gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
16. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jego imieniu. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych
Jakie dane przetwarzamy i dla jakich celów?
17. W celu założenia Konta oraz uwierzytelniania Użytkownika na portalu ogłoszeniowym wykorzystujemy:
18. dane rejestracyjne, w tym adres mailowy, który jest hasłem umożliwiającym logowanie w serwisie ogłoszeniowym,
19. dane zawarte w treści wysyłanych przez Użytkownika portalu w mailu kierowanym do nas,
20. dane dotyczące aktywności na portalu ogłoszeniowym,
21. dane dotyczące realizacji umowy, w tym wystawiania faktur.
22. W celu prowadzenia statystyk korzystania z portalu, ulepszania i ułatwiania korzystania z naszych usług oraz zapewniania ich bezpieczeństwa informatycznego, przetwarzamy następujące dane:
23. dane rejestracyjne,
24. dane dotyczące aktywności na portalu ogłoszeniowym.
25. W celu dochodzenia roszczeń. Jeśli jest to konieczne dla ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniach przed sądami i innymi organami państwowymi, przetwarzamy następujące dane:
26. dane rejestracyjne,
27. dane dotyczące korzystania z portalu ogłoszeniowego w zakresie niezbędnym do ustalenia roszczenia,
28. inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów oraz okoliczności dotyczących poniesionej szkody.
29. W celu obsługi zapytań, wniosków, skarg i udzielenia na nie odpowiedzi, przetwarzamy następujące dane:
30. dane rejestracyjne,
31. dane dotyczące korzystania z portalu ogłoszeniowego,
32. dane zawarte w zapytaniu, wniosku, skardze i dołączonych do nich dokumentach.
33. W celu przeciwdziałania nadużyciom, monitorowaniu, zapobieganiu, wykrywaniu o zwalczaniu oszustw i nadużyć, w tym na wysyłaniu niezamówionych informacji handlowych (spam), ochrony Użytkowników portalu oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci, przetwarzamy następujące dane:
34. dane rejestracyjne,
35. dane dotyczące korzystania z portalu ogłoszeniowego,
36. dane powierzone Administratorowi do przetwarzania w celu realizacji usługi.

Logi serwera

37. Korzystanie z portalu ogłoszeniowego wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.
38. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
39. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
40. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
41. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Polityka plików cookies

Niniejsza Polityka plików cookies stanowi uzupełnienie Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych z użyciem plików cookies oraz innych technologii internetowych.

Cookies i stosowane technologie internetowe

42. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie) przesyłane przez strony internetowe. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
43. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator serwisu FlashGallery.pl. Jest frima Fabryka Mocy sp. z.o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Wrocław 50-502, ul. Hubska 96/100 (dalej jako: „Administrator”).
44. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
45. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
46. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
47. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
48. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
49. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Zakres zbieranych danych

50. Cookies identyfikują dane komputera i przeglądarki używane do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się, czy dany komputer już odwiedzał stronę. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
51. W ramach Portalu Aukcyjnego Administrator przetwarza dane dotyczące sposobu korzystania z witryny za pomocą komputera, tabletu czy smartphona lub innego urządzenia, do którego uzyskujesz dostęp do stron internetowych.

Podstawa prawna zbierania danych

52. Korzystanie z plików cookies lub podobnych technologii na Serwisie Ogłoszeniowym www.flashagallery.pl odbywa się za zgodą Użytkownika. W każdej chwili Użytkownik może cofnąć zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub skorzystać z dodatkowych możliwości zarządzania plikami cookies.
53. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. W takiej sytuacji, korzystanie ze strony przez Użytkownika może być utrudnione.
54. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
55. Pliki cookies mogą być używane do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia dopasowanie działania strony internetowej oraz wyświetlanych reklam do preferencji Użytkownika.

Cel stosowanych technologii internetowych

Administrator wykorzystuje stosowane technologie internetowe do:
a. dostosowania zawartości stron internetowych Platformy do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności  pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu;
c. analizy i tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
d. utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Technologie partnerów zewnętrznych

56. Portal korzysta z Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin Użytkownika w Serwisie, takie jak podstrony, które wyświetlił, czas, jaki spędził w serwisie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi stronami. Informacje te są zbieranew celu generowania anonimowych statystyk dotyczących funkcjonowania stron oraz umożliwienia analizy aktywności na stronie internetowej tak, aby jak najlepiej dopasować naszą ofertę do potrzeb Użytkowników.
57. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Linki i wtyczki do mediów społecznościowych

58. W ramach Portalu Aukcyjnego mogą być używane wtyczki mediów społecznościowych, t.j. Facebook, Google+ oznaczone za pomocą powszechnie znanych ikon tych mediów.
59. W tym celu na odpowiednich stronach Administrator zamieszcza kod odwołujący się do powyższych mediów. Treść z Portalu Aukcyjnego może zostać przesłana na tę stronę lub do tej usługi. W zależności od ustawień domyślnych tych stron, lub ustawień prywatności Użytkownika może ona być widoczna publicznie lub prywatnie.
60. W związku z możliwością udostępniania danych zbieranych przy pomocy cookies pochodzących od naszych dostawców zewnętrznych, informujemy, iż niektóre dane mogą być przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Google LLC, Facebook, posiadają certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

 

Ta strona wykorzytuje cookies.
Akceptuję pliki cookies

Strona korzysta z plików cookie w celu prawidłowej i efektywnej realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w twojej przeglądarce. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej polityce prywatności, gdzie sprawdzisz także zasady przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.