Flashgallery.pl » Regulamin Sprzedaży
Regulamin Sprzedaży

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
DEFINICJE


Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

IPW Piotr Wawrzynów właściciel FlashGallery.pl z siedzibą we Wrocławiu, 52-235 Wrocław, przy ul. Pawia 9 A, wpisany do rejestru ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Wrocławia pod numerem 211230, NIP 898-19-77-542. W dalszej części regulaminu zwanym Operatorem FlashGallery.pl

FlashGallery.pl - Internetowa galeria sztuki prowadzona przez IPW Piotr Wawrzynów w języku polskim i angielskim, serwis transakcji on-line o charakterze otwartym, w ramach którego organizowane są sprzedaż dzieł sztuki oraz świadczone inne usługi związane ze sprzedażą.

Dzieło - Towar, rzecz, która może być przedmiotem sprzedaży, zgodnie z Regulaminem Sprzedaży i Regulaminem Artystów.

Sprzedający - Artysta oferujący do sprzedaży dzieła w ramach FlashGallery.pl.

Kupujący - Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia dzieła w ramach FlashGallery.pl.

Regulamin Artystów - Niniejszy Regulamin, regulujący zasady współpracy Operatora FlashGallery.pl z Artystami umieszczającymi dzieła w internetowej galerii sztuki.


II. SPRZEDAŻ

§2
SPRZEDAŻ


1. Operator FlashGallery.pl, umożliwia Użytkownikom Kupującym zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie Sprzedaży i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Operator jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i gwarantuje, że Użytkownicy wystawiający Towar oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży tego Towaru.
2. W ramach FlashGallery.pl wyróżniamy następujące rodzaje sprzedaży:
a. Sprzedaż, w ramach której Sprzedający Artysta wystawia Towar oferując jego sprzedaż po stałej, określonej z góry cenie;
b. Aukcja on-line, która oznacza Aukcję wystawioną wyłącznie przez Operatora FlashGallery.pl lub podmiot upoważniony do wystawienia Aukcji na podstawie odrębnej umowy, np.: w ramach serwisu Allegro.pl.

c. Aukcje prowadzone przez operatora w trakcie różnych imprez, eventów i spotkań organizowanych przez firmy, instytucje i organizacje charytatywne.

d. Sprzedaż w trakcie wystaw i wernisaży organizowanych przez Operatora FlashGallery.pl

 

 

 

 

§3
TOWARY ZAKAZANE


1. Przedmiotem Sprzedaży w FlashGallery.pl nie mogą być rzeczy, usługi i prawa, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.
2. Niezależnie zabronione jest wystawianie w FlashGallery.pl następujących dzieł i przedmiotów:
a. przedmioty zawierające rażące treści pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;
b. przedmioty zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
c. materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich.


§4
ROZPOCZĘCIE SPRZEDAŻY


1. Aby wystawić dzieło na FlashGallery.pl, Sprzedający Artysta powinien utworzyć konto. W tym celu Sprzedający powinien wypełnić dostępny na stosownej stronie internetowej FlashGallery.pl formularz rejestracyjny. Sprzedający powinien zamieścić zdjęcie i tytuł dzieła, opis dzieła, określić jego kategorię oraz technikę i wymiary.
2. Po zatwierdzeniu przez FlashGallery.pl treści opisu dzieła jest ono udostępniane w serwisie FlashGallery.pl. Z tą chwilą Sprzedający jest związany treścią opisu dzieła, a sprzedaż zostaje rozpoczęta.
3. Poprzez wystawienie dzieła Sprzedający potwierdza, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu zawarcia której została rozpoczęta sprzedaż.
4. Użytkownik może wystawić do sprzedaży w tym samym czasie więcej niż 1 dzieło.
5. Opis dzieła powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników. Opis dzieła powinien być zgodny z wymogami prawa.
Sprzedający Artysta ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie dzieła, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy opis dzieła dodaje FlashGallery.pl.
6. Dzieło należy umieścić w kategorii odpowiedniej ze względu na rodzaj dzieła.
7. Informacje zawarte w opisie dzieła mogą dotyczyć wyłącznie przedmiotu sprzedaży.
8. Sprzedający jest związany treścią zawartą w opisie dzieła, jednakże może dokonać zmian treści zawartej w opisie dzieła, które stanowią zmianę warunków transakcji sprzedaży, do momentu złożenia pierwszej oferty kupna.

 

§5
PRZEBIEG SPRZEDAŻY


1. Kupujący bierze udział w sprzedaży poprzez złożenie zamówienia oferty kupna. W celu dokonania powyższej czynności należy uzupełnić odpowiedni formularz na stronie FlashGallery.pl, następnie zweryfikować jego treść i potwierdzić swój wybór.
2. Kupujący mogą za pośrednictwem FlashGallery.pl zadawać Artyście pytania związane z przedmiotem transakcji na FlashGallery.pl.
3. Oferta kupna jest wiążąca dla uczestników sprzedaży (Sprzedającego i Kupującego) od momentu powiadomienia o ofercie przez FlashGallery.pl drogą mailową.
4. Sprzedaż zostaje dokonana w następujących krokach:
a. wybór dzieła i wypełnienie formularza zakupu na FlashGallery.pl przez Kupującego

b. po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zakupu, Kupujący dokonuje płatności w kwocie za jaką dzieło zostało wystawione;
c. po wpływie na konto Operatora FlashGallery.pl dzieło zostaje wysłane na adres wskazany przez Kupującego

d. Kupujący ma prawo w ciągu 10 dni od daty otrzymania dzieła ma prawo dokonać jego zwrotu. Koszt zwrotu dzieła ponosi Kupujący.

5. Sprzedający może w każdym czasie wycofać dzieło ze sprzedaży bez podania przyczyny. Jednakże jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Operatora FlashGallery.pl o tym fakcie. Wycofanie ze sprzedaży uznaje się za skuteczne z chwilą potwierdzenia wycofania ze sprzedaży przez Operatora FlashGallery.pl, który zobowiązuje się do bezzwłocznego potwierdzenia wycofania dzieła.
6. Okres pomiędzy poinformowaniem przez Sprzedającego o wycofaniu dzieła ze sprzedaży, a potwierdzeniem tego faktu jest czasem, w którym Operator FlashGallery.pl jest upoważniona do sprzedaży dzieła.
7. Kupujący - Użytkownik odznaczając pole „Akceptuję Regulamin Sprzedaży" oświadcza, ze zapozna się z warunkami niniejszego regulaminu i akceptuje wszystkie jego warunki bez zastrzeżeń.

 

§6
ROLA FLASHGALLERY.PL


1. Operator FlashGallery.pl nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach FlashGallery.pl, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Operator FlashGallery.pl w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych na FlashGallery.pl, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników oraz zdolność Sprzedających do ich sprzedaży.
2. Operator FlashGallery.pl nie sprawdza dzieł oferowanych w ramach FlashGallery.pl, zastrzega sobie jednak możliwość zmiany kategorii albo usunięcia dzieła, o czym informuje Sprzedającego oraz Kupujących.
3. Operator FlashGallery.pl może usunąć wystawione dzieło w przypadku, gdy czynności związane z wystawionym dziełem naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię FlashGallery.pl. Wskutek usunięcia dzieła informacje dotyczące tego dzieła (w szczególności treść zawarta na stronie dzieła) przestają być dostępne w FlashGallery.pl, dalsze czynności związane z tym dziełem są niemożliwe. Usunięte dzieła nie mogą zostać przywrócone.

 

§7
OPŁATY I PROWIZJE

 

1. Usługi prezentacji Dzieł i Artystów oraz ich promocja są świadczone bezpłatnie przez Operator FlashGallery.pl.
2. Opłata za dostarczenie dzieła Kupującemu obciąża FlashGallery.pl.
3. Opłata za zwrot dzieła obciąża Kupującego.
4. Użytkownikom mogą być wystawiane faktury VAT marża na ich żądanie.
5. Faktury wystawiane są po przesłaniu kompletnych danych Użytkownika.

6. Ostateczna prezentowana cena na FlashGallery.pl zawiera cenę Sprzedającego Artysty, prowizję Operatora FlashGallery.pl i należny podatek VAT, od wartości prowizji - marży.

§8
PRAWA AUTORSKIE I INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 

1. Artysta oświadcza, że dzieło stworzone przez niego i umieszczone w FlashGallery.pl nie będzie naruszać praw osób trzecich, a w szczególności nie będzie naruszać ani autorskich praw osobistych, ani autorskich praw majątkowych osób trzecich, a w razie gdyby do takiego naruszenia doszło odpowiedzialność za każde naruszenie ponosi Artysta i zobowiązuje się zwolnić Operatora FlashGallery.pl od odpowiedzialności.

2. W zakresie przedmiotu umowy i współpracy dzieło wykonane przez Artystę, po jego odbiorze i z chwilą zapłaty za rachunek wystawiony przez Sprzedającego za wykonanie danego dzieła w ramach niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Artystów, Operator FlashGallery.pl a następnie Kupując,nabywa autorskie prawa majątkowe do danego zakupionego dzieła - przedmiotu umowy na wszystkich polach eksploatacji. Przy Sprzedającym - Artyście pozostają autorskie prawa osobiste.

3.Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach FlashGallery.pl powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
4. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych FlashGallery.pl, w tym do logo "FlashGallery.pl", a także od układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa z rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w FlashGallery.pl, przysługują dla IPW Piotr Wawrzynów Operatora FlashGallery.pl. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Operator FlashGallery.pl .

 

§9
INNE USŁUGI


1. Dla Użytkowników mogą być przewidziane inne usługi związane z FlashGallery.pl. Rodzaje i zakres takich usług określany jest odrębnie. Do celów realizacji omawianych usług prawa i obowiązki Użytkowników mogą zostać ukształtowane w inny sposób niż określone w Regulaminie.


III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10
PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

 

1. Galeria Sztuki FlashGallery.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych szanuje prawo do prywatności i nie udostępnia danych o użytkowniku osobom trzecim. Dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe użytkowników chronione były w sposób właściwy.
2. Dane do realizacji zamówienia oraz inne dane kontaktowe podawane są dobrowolnie w momencie aktywacji usługi.
3. Formularze zamówień, które wymagają podania pełnych danych adresowych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu i łączenie się z nimi odbywa się z użyciem bezpiecznego połączenia (SSL) szyfrowanego kluczem 128 bitowym. Identyfikacja serwera jest możliwa dzięki certyfikatowi serwera.
4. Użytkownik ma prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia ich z serwisu FlashGallery.pl.

5. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych adresowych poprzez
umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Operatora FlashGallery.pl i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. nr 133 poz. 883).

6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.
7. Operator FlashGallery.pl  zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy dzięki działalności związanej z Flashgallery.pl. Pod tym określeniem rozumieć należy informacje niekomercyjne (listy, życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy sprzedawanych dzieł lub została opłacona.
8. Serwis Flashgallery.pl wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.

 

 

§11
ZMIANA REGULAMINU


1. Operator FlashGallery.pl może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach FlashGallery.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie 7 dni od momentu udostępnienia w FlashGallery.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że sprzedaż rozpoczęta przed wejściem w życie zmian jest prowadzone na zasadach dotychczasowych.

2. Aktualna wersja regulaminu zawsze znajduje się na stronie FlashGallery.pl.


§12
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Operator FlashGallery.pl  lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub w formie pisemnej.
3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator FlashGallery.pl zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4. Operator FlashGallery.pl  rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Operator FlashGallery.pl ma odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

 

§13
PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY


1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem FlashGallery.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora FlashGallery.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operator FlashGallery.pl w ramach galerii internetowej FlashGallery.pl przez sąd właściwy dla siedziby Operatora FlashGallery.pl.

 

 

Regulamin przyjęty we Wrocławiu w dniu 5 maja 2011 roku.